Oświadczenie Regionu Opolskiego R. A. Ś. w sprawie wypowiedzi posła Henryka Krolla

Zarząd Opolskiego Regionu RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA od pewnego czasu z rosnącym niesmakiem śledzi publiczne wypowiedzi pana Henryka Krolla na temat rozmów prowadzonych przez niego z naszym stowarzyszeniem.


Przed kilkoma miesiącami Ruch Autonomii Śląska w woj. opolskim zwrócił się z propozycją współpracy do Zarządu Towarzystwa-Społeczno kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Rozmowy od samego początku prowadził w imieniu TSKN wyłącznie poseł Kroll. Po 3 spotkaniach doszliśmy do porozumienia, którego skutkiem miał być start jednego przedstawiciela RAŚ z listy Mniejszości Niemieckiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ustalono nawet miejsce na liście dla naszego kandydata – ostatni na liście. Po tych ustaleniach pan Kroll telefonicznie zerwał poczynione ustalenia.
Poseł Kroll sugeruje, że start przedstawiciela Ruchu Autonomii Śląska z listy Mniejszości Niemieckiej pozbawiłaby ten komitet prawa do korzystania z ulgi w ominięciu 5% progu wyborczego.
Wypowiedź pana Krolla nie pokrywa z obowiązującą ordynacją wyborczą, którą poseł zasiadający w sejmie 4 kadencje powinien już dobrze znać.
Artykuł 134 ordynacji stwierdza bowiem:
Komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów z warunku, o którym mowa w art. 133 ust. 1, jeżeli złożą Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie w tej sprawie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, komitet jest obowiązany przedłożyć dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający utworzenie komitetu przez wyborców będących członkami tej organizacji.
2. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza niezwłocznie otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Potwierdzenie oświadczenia jest wiążące.

Oznacza to, że przynależność narodowa kandydatów nie ma znaczenia, wiążące jest jedynie udokumentowanie prawomocności komitetu wyborczego przez organ statutowy organizacji mniejszości narodowej.
Pan Kroll albo kłamie, albo kompromituje się, mimo długoletniej praktyki sejmowej, nieznajomością podstawowego dokumentu lub też nie umie dokonać jego interpretacji.

Piotr Długosz
Przewodniczący Regionu Opolskiego
Ruchu Autonomii Śląska

Posted in Dokumenty oficjalne.