Kolejne sukcesy opolskiego naukowca

Dr Andrzej Kurek łączy pracę badacza-naukowca, publicysty historycznego z pracą zawodową w opolski Areszcie Śledczym.  We wszystkich tych dziedzinach odnosi sukcesy. Informowaliśmy już o odkryciu katowni stalinowskiej w Opolu przez dra Kurka. Tym razem chcemy przybliżyć jego działalność na polu popularyzacji historii.Ostatnią książką autorstwa p. Andrzeja Kurka jest pozycja "Niemieckie więzienia sądowe na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy" (dostępna na portalu www.ksiazka.net).

 

 

Książka nawiązuje do badań poświęconych funkcjonowaniu więziennictwa w czasach Trzeciej Rzeszy. Do dzisiaj wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji więziennej jak i przebywających w niej osób wydaje się być nie do końca odkrytych. Obszar Śląska w tym względzie jest szczególny. Część z więzień funkcjonowała jeszcze przed rozpoczęciem wojny w strukturach niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Część została włączona do niego po rozpoczęciu wojny. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono strukturę i organizację więziennictwa na obszarze Trzeciej Rzeszy. W rozdziale drugim starano się ukazać organizację więziennictwa na Śląsku. Trzeci rozdział przybliża Czytelnikowi stany liczbowe więźniów osadzanych w samodzielnych zakładach egzekucyjnych. W ostatnim rozdziale ukazano egzekucję orzekanych kar sądowych w więzieniach sądowych. Książka może zainteresować Czytelnika, ponieważ jak długo będą nas interesować tragiczne losy ludzi i jak długo nie będziemy na nie obojętni, tak długo będziemy zabiegać, aby takie dramaty się nie powtórzyły. Kolejna pozycja autorstwa Andrzeja Kurka, jaka ukazała się w tym roku to „Czesi w więzieniach okupowanej Europy” wydana przez IPN. Książka ta znalazła się w czerwcu na liście bestsellerów Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa w kategorii książek niepodręcznikowych. Poniżej zamieszczamy pełny dorobek pozycji opublikowanych autorstwa Andrzeja Kurka   Oryginalne opublikowane prace twórcze  1. A. Kurek, D. Kownacki: Oto są dni naszego życia, w pr. zbior. pod red. K. Raczyńskiego: Antologia Twórczości Więziennej, Opole 1994, s. 189-190. Pozostałe publikacje 1. A. Kurek: Teatr pod kratą, ,,Łódzki Przegląd Penitencjarny” nr 2 czerwiec 1996, s. 10.2. A. Kurek: Kultura w więzieniu, ,,Nasz Głos” nr 3 marzec 1996, s. 6-8.3. A. Kurek, D. Kownacki: Kilka słów o sztuce więziennej, ,,Nasz Głos” nr 3 marzec 1996, s. 10-11.4. A. Kurek, D. Kownacki: Kształtowanie środowiska poprzez więzienną kulturę, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 12-13, Warszawa 1996, s. 102-109. 5. A. Kurek: Oferta czytelnicza, telewizyjna i filmowa w areszcie w świetle badań, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 14, Warszawa 1997, s. 88-95.6. A. Kurek: Pomoc Rejonowego Urzędu Pracy byłym pensjonariuszom placówek penitencjarnych, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 14, Warszawa 1997, s. 115-119.7. A. Kurek: Szeged – gwiazda węgierskiego więziennictwa, ,,Łódzki Przegląd Penitencjarny” nr 1 kwiecień 1997, s. 11-12.8. A. Kurek: Zakład Karny w Stein, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 15, Warszawa 1997, s. 105-113.9. A. Kurek: Więźniowie Europy, ,,Nasz Głos” nr 9 wrzesień 1997, s. 12-13. 

Recenzje

 1. A. Kurek: rec. Zarys Pedagogiki Prawa, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 14, Warszawa 1997, s. 111-112.2. A. Kurek: rec. Przestępczość zorganizowana w Niemczech i Polsce, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 15, Warszawa 1997, s. 129-131.3. A. Kurek: rec. Prawo karne, ,,Nasz Głos” nr 1 – 2 styczeń /luty 1998, s. 5-6.4. A. Kurek: rec. Jak nie stać się ofiarom, czyli twój sposób na bandytę, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 16-17, Warszawa 1997, s. 180.5. A. Kurek: rec. Szkolnictwo przywięzienne, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 24-25, Warszawa 1999, s. 169.                                                        Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowano lub przyjęto do druku: 

Prace zwarte

 1. A. Kurek: Kilka kat spotkań penitencjarnych na Opolszczyźnie: w: Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko-czeskiego seminarium, Kule koło Częstochowy, 8-9 listopada 2000 r., s. 217.2. J. Bramska, A. Kurek, D. Schmidt: System programowanego oddziaływania w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 42, Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. IV, Warszawa 2000, s. 81-125.3. A. Kurek: Działalność kulturalno-oświatowa w zakładzie penitencjarnym oraz jej wpływ na kształtowanie kontaktów ze społeczeństwem, w pr. zbior. pod red. B. Hołysta, W. Ambrozika, P. Stępniaka: Więziennictwo nowe wyzwania, II Polski Kongres Penitencjarny, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001, s. 574-583.4. A. Kurek: Działalność kulturalno-oświatowa w polskich zakładach penitencjarnych w latach 1945-1997, w pr. zbior. pod red. Z. Jasińskiego i I. Mudreckiej: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004, s. 89-142.5. A. Kurek: W Kaliszu byłem przynajmniej dwa razy, (w): Wspomnienia absolwentów i wykładowców COSSW w Kaliszu-Szczypiornie, Kalisz 2006, s. 61-68.6. A. Kurek: Współczesne uwarunkowania oddziaływań kulturalno-oświatowych w polskim systemie penitencjarnym, w pr. zbior. pod red. Z. Jasińskiego i D. Widelaka: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, Opole 2006, s. 161-171. 

Pozostałe publikacje

 1. A. Kurek: Działalność kulturalno-oświatowa w opiniach funkcjonariuszy Służby Więziennej, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 37, Warszawa 2002, s. 69-81. 2. A. Kurek: Więzienie opolskie w latach 1939-1945, ,,Rocznik Łubowicki” 2003, t. I, r. I, s. 139-155.3. A. Kurek: Masakra w Zuchthaus Stein, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 44-45, Warszawa 2004, s. 124-137.4. A. Kurek: System więziennictwa hitlerowskiego na Pomorzu Gdańskim, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 46, Warszawa-Gdańsk 2005, wyd. specjalne: Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku, s. 60-68.5. A. Kurek: Więzienia sądowe w rejencji opolskiej, ,,Rocznik Łubowicki” 2004, t. II, r. II, s. 115-136.6. A. Kurek: W gronie zabytków, ,,Forum Penitencjarne” nr 8, Warszawa 2005, s. 32.7. A. Kurek: Niewyjaśnione przypadki zgonów więźniów z opolskiego więzienia, ,,Rocznik Łubowicki” 2005, t. III, s. 116-128.8. A. Kurek: Niezwykły pochówek, ,,Forum Penitencjarne” nr 6, Warszawa 2006, s. 6.9. A. Kurek, Wykonywanie wyroków śmierci w czasach Trzeciej Rzeszy, ,,Slezký Sborník” Opava 2006, z. 2, 120-143.10. A. Kurek: Kolejny odnaleziony, ,,Forum Penitencjarne” nr 9, Warszawa 2006, s. 6.11. A. Kurek: Wykonywanie kary śmierci w czasach III Rzeszy, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 51, Warszawa 2006, s. 139-162.12. A. Kurek: Tajemnica Jagiellońskiej, ,,Forum Penitencjarne” nr 12, Warszawa 2006, s. 18.13. A. Kurek: Więzienia na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 52-53, Warszawa 2006, s. 199-237.14. A. Kurek: Miejsce straceń, ,,Forum Penitencjarne” nr 2, Warszawa 2007, s.19. W druku: 1. A. Kurek: Analiza kart identyfikacji więźniów – źródło losów o polskich robotnikach przymusowych na przykładzie Zuchthaus Stein, ,,Zeszyty Oświęcimskie” Oświęcim nr 25/2008.2. A. Kurek: Čeští vězni v soudních věznicích hitlerovské Evropy, ,,Terezínské listy” Terezin nr 35/2007. 3. rec.: A. Kurek: Więzienie w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006, pr. zbior. pod red. R. Maleszyka. ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” Warszawa.

Posted in Ciekawostki.