Oświadczenie

W listopadzie bieżącego roku w Republice Federalnej Niemiec zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą Initiative fuer Autonomie Schlesiens. Wśród jego celów statutowych znalazły się promocja regionu oraz idei jego autonomii. Są to cele bliskie Ruchowi Autonomii Śląska. Mając świadomość, że w Niemczech mieszka liczna śląska diaspora, w tym wielotysięczna grupa Ślązaków posiadających także polskie obywatelstwo, z życzliwością przyjęliśmy informację o nowej inicjatywie. Za nieodpowiedzialne uważamy reakcje części polityków w Rzeczpospolitej Polskiej, którzy powołanie organizacji wykorzystują do podsycania polsko-niemieckich antagonizmów. Nie można Ślązakom przebywającym poza granicami RP odmawiać prawa do zaangażowania w sprawy rodzinnego regionu. Nie można im również z założenia przypisywać złych intencji, jak miało to miejsce w przypadku powołanej inicjatywy, jeszcze przed podjęciem przez jej członków jakichkolwiek działań. Co oczywiste, działania te powinny mieścić się w granicach wyznaczonych przez stosowne akty prawne.
Ruch Autonomii Śląska jest otwarty na współpracę z każdym ugrupowaniem i środowiskiem, podzielającym jego wizję wielokulturowego regionu i działającym w ramach demokratycznego porządku. Każdego potencjalnego partnera zamierzamy obdarzyć kredytem zaufania, a podjęcie lub kontynuację współpracy uzależniamy od charakteru prowadzonych przezeń działań. Nie możemy pozwolić sobie na trwonienie społecznej energii, która może przyczynić się do rozwoju Górnego Śląska. Z nadzieją witamy wszelkie inicjatywy podejmowane przez Ślązaków i przyjaciół Śląska, rozsianych po całym świecie, które mogą uczynić życie w naszym regionie lepszym.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

Posted in Dokumenty oficjalne.