Rozmowa z kandydatem KWW KORWiN – Mirosławem Patołą – Tygodnik Krapkowicki

  1. Startuje Pan z list partii KORWiN, sam będąc aktywnym członkiem Ruchu Autonomii Śląska. Jak do tego doszło? I jak na taką decyzję zareagowało kierownictwo RAŚ?

Możliwość startu naszych kandydatów w wyborach do Sejmu została omówiona i zatwierdzona na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Regionu Opolskiego w kwietniu tego roku. Zarząd koła, którego jestem Członkiem, został upoważniony do rozmów z ugrupowaniami, których program nie wyklucza celów statutowych naszej organizacji. Stąd też rozmowy między innymi z opolskim oddziałem Koalicji Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja. Start Członków RAŚ był uzależniony od podpisania przez te ugrupowania porozumienia wyborczego dotyczącego wyłącznie wyborów parlamentarnych 2015 r. Takie porozumienie dość szybko zawarliśmy z KORWiN, stąd też start 4 osób z ich listy.

  1. Czy pojawiła się jakakolwiek propozycja Pana startu z list Mniejszości Niemieckiej, która na Śląsku zapowiadała ściągnięcie do siebie działaczy ruchów autonomicznych?

W województwie śląskim potrafiono zintegrować się ponad podziałami. Od 2012 roku działa Rada Górnośląska, która zrzesza organizacje z województw śląskiego i opolskiego chcące działać dla dobra regionu. Z inicjatywy członków Rady utworzono listę Zjednoczeni Dla Śląska. Na liście tej znajdują się członkowie i sympatycy Ruchu Autonomii Śląska. Listę katowicką tego komitetu otwiera prof. Zbigniew Kadłubek, którego wszyscy możemy poznać osobiści, będzie on gościł w Krapkowicach i Walcach 16 października. Myślę, że zdobędzie on mandat poselski z okręgu katowickiego. Takie osoby jak prof. Kadłubek oraz inni kandydaci startujący z województw sąsiednich, są gwarantami, że po wyborach będziemy mieli w Sejmie silny Klub Śląski, a posłowie nie będą musieli głosować jak im nakazuje wódz jakiejś partii, pod tym względem te wybory mogą być przełomowe. Opolska Mniejszość Niemiecka postanowiła izolować się od tej inicjatywy.

KORWIN plakat_pionowy_format_B kopia

  1. KORWiN to partia wolnościowa i eurosceptyczna, postulująca likwidację szeregu podatków i ograniczenie możliwości wpływu władzy na obywateli państwa. Na ile poglądy gospodarcze i społeczne partii i jej lidera – Janusza Korwina-Mikke są bliskie Panu?

Jestem tylko gościem na liście numer 4, tak więc zakres mojej oceny celów i liderów KORWiN nie jest tu najistotniejszy. Zgodnie z porozumieniem, mam dużą samodzielność w realizacji kampanii i programu. Co do podatków, wszyscy widzimy, że doszliśmy chyba do granic wydolności, nas jako podatników, jak i pazerności administracji państwowej. Potrzeba szybkiej zmiany systemu podatkowego, korzystnym wydaje się odwrócenie przepływu wpłacanych podatków, tak aby najpierw pozwoliła zaspokoić koszty zadań w regionie a dopiero nadwyżka ponad ustalony limit odprowadzana byłaby do centrali.

  1. Wśród postulatów głoszonych przez Ruch Autonomii Śląska znajduje się między innymi ten dotyczący przyznana ludności śląskiej praw mniejszości etnicznej. Zgodnie z prawem w przypadku takiego rozwiązania państwo musiałoby na przykład finansować pielęgnowanie kultury regionu i umożliwić naukę języka w szkołach i posługiwanie się nim w urzędach. Czy nie sądzi Pan, że startując z list partii, która dąży do ograniczenia biurokracji i wydatków państwowych, w rzeczywistości przekreśla Pan szansę na spełnienie postulatów RAŚ?

Porozumienie zawarte z KORWiN jasno gwarantowało nam możliwość realizowania w Sejmie naszych celów programowych tj. wsparcie Ślązaków w ich prawie do samostanowienia. Nie można dłużej tak traktować Ślązaków. Niedawno do ustawy o mniejszościach dopisano Greków, których wg spisu powszechnego z 2011 r. jest w Polsce 3600. Jak podaje GUS, w samym województwie opolskim w domach po Śląsku mówi 116 347 osób a Niemieckiego używa 42 211 osób. Pod względem przynależności w naszym powiecie aż 25,9% określiła się jako Ślązacy a tylko 15,3 % jako Niemcy. Podobna relacja 29% Ślązaków do 16% Niemców jest w sąsiednim powiecie Strzeleckim. Mniejszość Niemiecka, podobnie jak inne mniejszości ma od 10 lat szerokie prawa zapewnione przez ww. ustawę. Co stoi więc na przeszkodzie aby Ślązacy wreszcie zostali dopisani do ww. ustawy? Niestety prawie rok temu, po wielu miesiącach oczekiwania na rozpatrzenie, do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, trafił obywatelski projekt dopisujący tylko jedno słowo „śląska” do katalogu mniejszości etnicznych. Niestety obecny szef TSKN Rafał Bartek negatywnie zaopiniował taką zmianę – skazując tą 846 tysięczną grupę na dalszy niebyt prawny. Myślę, że Ślązacy będą pamiętać o tym przy najbliższym głosowaniu!

  1. Na opolskiej liście wyborczej KORWiN-a otrzymał Pan wysokie, 2. miejsce. W przypadku powodzenia i uzyskania mandatu do Sejmu, jakie będą Pana realne priorytety, które jako poseł chciałby Pan zrealizować w ciągu tej kadencji?

Ostatnie sondaże w podziale na regiony dają liście KORWiN 8%, co pozwala sądzić, że będzie liczyć się w podziale mandatów. Patrząc realnie, jeżeli dzięki mojemu startowi uda się przekonać co piątego Ślązaka do oddania głosu na listę nr 4, to drugi mandat powinien być pewny! Wtedy będę mógł zrealizować program, na który nie potrzeba żadnego dodatkowego finansowania. Dzieląc program na 3 działy, wygląda on następująco: Gospodarka:   – przywrócenie transportu na Odrze – minimum IV klasa, kanał Odra-Dunaj-Łaba i Odra-Wisła, co dam regionowi 20-30 tys. nowych miejsc pracy; zmiana dystrybucji podatków – min. 60% zostaje w regionie a nadwyżka dla Centrali; e-Administracja – wszystkie sprawy urzędowe możliwe do załatwienie on-line, również z zagranicy; specjalizacja dla stref ekonomicznych regionu; darmowe przejazdy A4 wewnątrz Aglomeracji Opolskiej, koszty viaTool odliczane od podatku.

Praca i podatki: 3 krotnie wyższa kwota wolna od podatku; wybór składki na ubezpieczenie emerytalne w pierwszych i ostatnich 5 latach pracy; zniesienie składki na ubezp. zdrowotne od kolejnych umów i działalności; regionalna kwota minimalnego wynagrodzenia.

Prawo i edukacja: ustanowienie Ślązaków mniejszością etniczna; edukacja regionalna.

 

Myślę, że moja wiedza i doświadczenie w tych dziedzinach pozwoli na tworzenie dobrego prawa i korzystną zmianę wizerunku posła w społeczeństwie. Poradzymy!

Posted in Wydarzenia.